آزمایشگاه سرآیند افکار نو

زیر مجموعه ها دپارتمان ها ردیف
آزمایشگاه سموم غذایی /آزمایشگاه باقیمانده آفت کشها/آزمایشگاه فلزات سنگین/آزمایشگاه مشتقات نفتی

دپارتمان سم شناسی

1

آزمایشگاه میکروبیولوژی/آزمایشگاه ژنتیک

 

دپارتمان بیوتکنولوژی

2

آزمایشگاه آب و پساب/آزمایشگاه کنترل کیفیت هوا  

 دپارتمان محیط زیست

3

   

دپارتمان بهداشت حرفه ای

4
 کشت بافت گیاهی/خاکشناسی/پروکاریوت/نماتدشناسی/قارچ شناسی/ویروس شناسی  

 دپارتمان کشاورزی

5
 آزمایشگاه نانو تکنولوژی  

دپارتمان مواد

6
 آزمایشگاه شیمی مواد غذایی/آزمایشگاه میکروبی مواد غذایی

 

دپارتمان صنایع غذایی

7
آنالیز شیمی تر/ کانه آرایی/هیدرومتالوژی/سرامیک

 دپارتمان معدن

8