آخرین اخبار

بازدید منتور ها از استارت آپ ساویس جلبک و منتورینگ جهت بهبود روند کار

بازدید منتور های کسب و کار سان  از استارت اپ ساویس جلبک و  منتورینگ جهت مشاوره و بهبود روند کار