آخرین اخبار

جلسه با شرکت پرسیس ژن در خصوص روند همکاری

نشست عوامل شتابدهنده سان با اقای مصطفوی پور از شرکت پرسیس ژن

درخصوص روند همکاری و ارئه راهکار برای حل مشکلات موجود