آخرین اخبار

جلسه ی ارائه طرح استارت آپ ها

جلسه ی ارائه استارت آپ های نانو اکسیر - رستا کشت سبز نمو و شاداب گستر سبز 

سه طرح راه یافته به مرحله ی ارائه ی طرح به سرمایه گذار در رویداد 100 استارت آپ

جهت آمادگی ارائه طرح در رویداد سکوی پرتاب برگزار گردید.