آخرین اخبار

جلسه ی انلاین شتابدهنده ها و مراکز نواوری

تشکیل جلسه انلاین با حضور شتابدهنده های سرایند افکار نو . پیشگامان . سند باد و مراکز نواوری

جهت تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات موجود در دوران کرونا

و ارائه راهکارهایی جهت برطرف نمودن این مشکلات برای پیشبرد اهداف