آخرین اخبار

جلسه ی عوامل شتابدهنده با جناب اقای دکتر مصطفوی پور از شرکت پرسیس ژن

بخشی از جلسه ی عوامل شتابدهنده سان با جناب اقای دکتر مصطفوی پور از شرکت پرسیس ژن