آخرین اخبار

منتورینگ سرکارخانم دکتر سعیدی جهت بررسی طرح های دانش آموزشی

در تاریخ 24 دی ماه 1399 منتورینگ طرح های دانش آموزشی

با حضور سرکار خانم دکتر سعیدی برگزار شد .

در طی این جلسه طرح دانش آموزان بررسی گردید

و مشاوره هایی در خصوص اجرای طرح ارائه شد.