آخرین اخبار

کارگاه اشنایی با حمایت های مادی و معنوی مراکز نواوری و شتابدهنده

کارگاه اشنایی با حمایت های مادی و معنوی مراکز نواوری و شتابدهنده در دانشگاه علوم پزشکی دانشکده ی بهداشت با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد