آخرین اخبار

گزارشی تصویری از رویداد بازید مجازی شتابدهنده سان

بازدید مجازی از بخش های مختلف شتابدهنده سان

در تاریخ 24 دی ماه 1399 ساعت 12

با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.