استارت آپ کافه فناوری

کافه ی مستقر در فضای شتابدهنده سرایند افکار نو جهت

برگزاری جلسات استارت اپ ها و بررسی رویداد های شتابدهنده