شرکت رستا کشت بافت سبز نمو

 

-تولید انبوه گونه ی گیاهی با ژنتیک یکسان (زینتی و باغی)

-تکثیرگونه های انحصاری و در خطر انقراض

-تکثیر گونه هایی که از روش های متداول قابل تکثیر نیستند و یا به سختی تکثیر می شوند

-تکثیر غیر جنسی گیاه در شرایط آزمایشگاهی

-تکثیر گیاهان دارای آلودگی به منظور تولید گیاه سالم

-تکثیر با هدف تولید ترکیبات ارزشمند (متابولبت هاب ثانویه)

-انتقال ژن های موثر در مسیر بیوسنتز ترکیبات طبیعی و مطالعه بیان آنها در اندام یا گیاهان باززایی شده تراریخت (مهندسی متابولیک)