شرکت گسترش صنایع شیمیایی ابرند

-توليد ، خالص سازى و بسته بندى مواد شيميايى در مقياس كوچك
-توزيع مواد و تجهيزات آزمايشگاهى و صنعتى بر بستر وب