حوزه تخصصی شتابدهنده

حوزه فعالیت شتا‏ب‏دهنده سرآیند افکار نو بیشتر در زمینه کسب و کارهای مبتنی بر زیست‏ فناوری، صنایع شیمیایی و محیط زیست، آب و انرژی‏ های تجدیدپذیر است که با در نظر گرفتن پتانسیل‏ ها و زیرساخت‏ های موجود منطقه و در نظر گرفتن اولویت‏ های فناوری انتخاب شده است.