آشنایی با خدمات و حمایت های شتابدهنده و مراکز نوآوری

وبینار آشنایی با خدمات و حمایت های مادی و معنوی شتابدهنده سان

در تاریخ 22 دی ماه 1399 ساعت 12 ظهر با حضور سرکار خانم میرجلیلی

و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد