بازدید مجازی از شتابدهنده دانش بنیان سرایند افکار نو

بازدید مجازی از شتابدهنده دانش بنیان سرایند افکار نو

زمان 4شنبه 24 دی ساعت 12 

با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان یزد