رویداد صبحانه فناوری

رویداد صبحانه فناوری در شتابدهنده سرایند افکار نو

زمان: پنج شنبه 27 شهریور ماه 1399 ساعت 9 الی 11 صبح