وبینار شتابدهنده سان با ستاد توسعه زیست فناوری

برگزاری وبینار شتابدهنده سان و ستاد توسعه زیست فناوری 

با موضوع نقش اقتصاد زیستی در توسعه پایدار کشور

و ارائه مدل های حمایتی ستاد توسعه زیست فناوری

با حضور اقای دکتر مقدسیان دکتر دهقانی و دکتر میر جلیلی