وبینار طرح کسب و کار

وبینار مشترک طرح کسب و کار با شرکت ریسون 

توسط جناب اقای دکتر دهقانی منتور کسب و کار شتابدهنده 

جناب اقای ریحانیان مدیر شرکت ریسون

و جناب اقای دکتر نیما حسن زاده منتور کسب و کار های نوپا

15 مهر ماه 1399 ساعت 18