فرم درخواست شتابدهی

پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی ، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف سرآیند افکار نو ، بررسی می شود.
در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود.در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده سرآیند افکار نو ایجاد می شود.
* تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد
* برای جدا کردن نوشته ها از ، (حرف کاما) استفاده کنید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر